Sessie 5 : Woensdag 4/10/2017 – 15:30

Veiligheid van het wegennet: ongevallenanalyse, verkeersveiligheidsanalyse –
Lichtgevende signalisatie

Samenvatting

Ongevallen in het wegverkeer hebben velerlei oorzaken. Vaak vinden zij hun oorsprong in een cocktail van gebeurtenissen die in verband kunnen worden gebracht met één van de drie componenten van de elementaire veiligheidsdriehoek – de weggebruiker, zijn voertuig (of zijn vervoerwijze) en de infrastructuur waarvan hij gebruikmaakt –, of met een combinatie daarvan. Volgens verschillende studies is de omgeving of de weginfrastructuur in slechts 2 tot 3 % van de gevallen de (enige) oorzaak van een ongeval. In combinatie met de andere twee factoren (weggebruiker en voertuig) zou de infrastructuur echter in 1/5 tot 1/3 van de ongevallen een rol spelen. Deze bevinding pleit er uiteraard voor de infrastructuur actief te betrekken bij inspanningen om de veiligheid van het wegtransportsysteem te verbeteren, te meer omdat (verstandige) infrastructurele ingrepen vaak snel een duurzaam effect hebben.

Tijdens deze sessie met een zeer verscheiden programma wordt vooreerst dieper ingegaan op de werkelijke rol van weginfrastructuur in het “veiligheidssysteem”. Voorts worden ook recente ontwikkelingen op het vlak van methodieken voor ongevallenonderzoek gepresenteerd. Ten slotte wordt het (positieve of negatieve) effect onderzocht van verbeterde verkeerslichtenregeling, nieuwigheden voor de signalering van voetgangersoversteekplaatsen en het toenemend gebruik van publiciteitsborden met sterke visuele aantrekking langs onze wegen.

Technische coördinatie & animatie

Xavier Cocu (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

Doden op de snelweg: de rol van infrastructuur
Julien Leblud (BIVV – VIAS institute)

Wegveiligheidsinspecties: een nieuwe aanpak door risicoanalyse
Umberto Romano (Service public de Wallonie)

ZACA – Ongevalgevoelige zones
Hinko van Geelen (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten
Stanny Van Herzeele (Agentschap Wegen en Verkeer)

Testen van nieuwe lichtsignalering: speciaal tram- en voetgangerslicht
aan voetgangersoversteekplaatsen op trambanen

Isabelle Janssens (Brussel Mobiliteit)

Het effect van LED-reclame borden op rij- en kijkgedrag onderzocht d.m.v. een rijsimulator
Kristof Mollu (Agentschap Wegen en Verkeer & Universiteit Hasselt – IMOB)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 5 →