Sessie 17 : Donderdag 5/10/2017 – 15:30

Beheer van een wegenpatrimonium: kwaliteit en financiering

Samenvatting

Het wegbeheer dient ruimer gezien te worden in het kader van “asset management”. Bij het beheer van het patrimonium dient rekening gehouden te worden met de wensen van alle betrokkenen, die soms echter tegenstrijdig zijn. Eén presentatie stelt een specifieke multi-criteria analyse methode voor als werkwijze die hiermee kan omgaan. Een andere beschrijft een voorbeeld van een maatschappelijke kosten-baten analyse voor een verbinding met het openbaar vervoer.

Het beheer van het patrimonium vertaalt zich in de planning en de uitvoering van onderhoudsmaatregelen die een belangrijke, financiële investering betekenen. De andere bijdragen betreffen de financiering van het onderhoud, de kwaliteitsborging van de uitvoering van werken en de ervaring in Nederland met meerjarige onderhoudscontracten die toelaten om er asset management in te integreren.

Technische coördinatie

Carl Van Geem (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Animatie

Margo Briessinck (Agentschap Wegen en Verkeer)

Programma

Evaluatie van herinrichtingsprojecten van weginfrastructuur
Olivier Van Damme (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Evaluatiemethodiek hoogwaardig openbaar vervoer infrastructuur in congestiegevoelige, stedelijke gebieden
Brian Van Acker (Tractebel) en Joost Swinnen (De Lijn)

Kilometerheffing: stand van zaken
Johan Schoups (VIAPASS) en Alain François (CVBA Eubelius)

Meerjarige prestatiecontracten
Huub de Lange (Rijkswaterstaat – Ministerie Infrastructuur en Milieu / Nederland) en Peter Loyens (Krinkels)

Uitvoeringcertificatie: een stand van zaken
Ruben Verbeke (COPRO) en Pieter De Winne (Agentschap Wegen en Verkeer)

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 17 →