Sessie 11 : Donderdag 5/10/2017 – 11:00

Riolering: problematiek van de inspectieputten en nieuwigheden  
  betreffende de ondergrondse infiltratiesystemen

Samenvatting

Omwille van de geringe impact van individuele inspectieputten op het globale hydraulische gedrag van een rioleringsstelsel werd de problematiek betreffende deze inspectieputten lange tijd onderschat. Meer nog dan de leidingen, verdienen inspectieputten een bijzondere aandacht en een specifieke behandeling aangezien zij de interface zijn tussen twee verschillende netten: enerzijds het rioleringsnet en anderzijds het wegennetwerk. Problemen met de riolering hebben immers al snel gevolgen voor de bovenliggende wegstructuur, onder meer voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Gelukkig bestaan er vandaag technieken voor inspectie, onderhoud en renovatie die toelaten om deze essentiële schakels van een rioleringsstelsel in goede staat te houden, steeds in relatie met de weg.

Ingegraven infiltratiesystemen zijn doorgaans miskend; zowel wat betreft hun efficiëntie, hun duurzaamheid, de inspectie- en onderhoudsmethodes als voor wat betreft eventuele risico’s voor de bovenliggende verharding of nabije constructies. Deze voorzieningen hebben nochtans een belangrijk potentieel om overstromingsrisico’s te beperken en om de grondwaterstand op peil te houden.

Technische coördinatie & animatie

Alain Leuridan (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)

Programma

Problematiek van putdeksels

Ondergrondse infiltratiesystemen

Vragen-antwoorden

 

Samenvatting van presentaties:Sessie 11 →